Μνήμη Γιώργου Μιχαηλίδη (+21.10.2018, σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου)

69